Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla lekarza i lekarza dentysty

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza adresowane jest do wszystkich lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje szkody będące następstwem udzielania albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

I. Okres ubezpieczenia
Od dnia:
do:
II. Szkodowość
Czy w ostatnich 36 miesiącach wystąpiła szkoda z obowiązkowego ubezpieczenia OC ?
III. Informacje o posiadanych specjalizacjach
IV. Obowiązkowe OC lekarza
suma gwarancyjna
75 000 EUR (na jedno zdarzenie) / 350 000 EUR (na wszystkie zdarzenia)
Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych

Dodatkowe opcje ubezpieczenia

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza dedykowane jest zarówno lekarzom prowadzącym działalność gospodarczą, jak i zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Zapewnia ochronę zgodnie z zakresem opisanym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i Postanowieniach dodatkowych w granicach wybranej sumy gwarancyjnej na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w zakresie nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem OC.
Jeśli podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu OC - ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w zakresie nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem OC a w przypadku jednoczesnego wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC, dobrowolne ubezpieczenie OC obejmuje również szkody objęte ubezpieczeniem obowiązkowym, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).
V. Dobrowolne OC lekarza
Wybierz interesujące Cię ubezpieczenie i w razie potrzeby dodatkowe zakresy oraz wypełnij wszystkie pola wskazane do kalkulacji. Na podstawie wypełnionych danych przedstawimy Ci ofertę ubezpieczenia.
Nasza oferta dla Ciebie
Kalkulacja Informacje dodatkowe Dokumenty do pobrania