Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Danych Osobowych przez podmiot: Czerniccy Sp. Z.o.o.

§ 1.


Informujemy, że dane osobowe wskazywane na niniejszej stronie www.ubezpieczenielekarskie.pl podawane są przez Pana/Panią dobrowolnie. Zakres danych jest:

- niezbędny do procesu przygotowania właściwej oferty,

- minimalizowany do obszarów tylko niezbędnych danych osobowych,

- dobrowolny - złożenie danych jest równoznaczne z akceptacją sposobu oraz zakresu przetwarzania opisanego poniżej,

- świadomy po stronie klienta

§ 2.

Administratorem danych osobowych przekazywanych drogą online na stronach www.ubezpieczenielekarskie.pl jest Multiagencja ubezpieczeniowa Czerniccy sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy Al. Rejtana 53A/53 lok 211. Kod pocztowy 35-326 Rzeszów reprezentowana przez prezesa zarządu Przemysława Czernickiego.

§ 3.

Złożone przez Pana/Panią dane podlegają przetwarzaniu w zakresie tytularnym: uzyskanie oferty ubezpieczeniowej na obowiązkowe ubezpieczenie OC dla lekarzy lub podmiotu leczniczego i będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych z racji konstatowania dokumentu polisy oraz przypisanej do niej wpłaty. Niniejszy paragraf dotyczy jedynie danych – których procesowanie oferty ubezpieczeniowej zostanie zakończone umową ubezpieczenia z TU.

Podanie przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

  • oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze,

  • zawarcia umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,

  • wykonania umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy,

  • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora,

  • automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Pani/Pana wyraźna zgoda,

  • analitycznym oraz statystycznym - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk

  • wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

  •  dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń

§ 4.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny ryzyka ubezpieczeniowego jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia.

§ 5.

Podanie danych osobowych do realizacji celów marketingowych jest dobrowolne. Zakres danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych obejmuje podane przez Pana/Panią dane identyfikacyjne, wszystkie dane kontaktowe.

§ 6.

W przypadku odmowy lub nie skorzystania z oferty ubezpieczeniowej a tym samym niezakończonego wystawieniem polisy procesowania oferty – Pana/Pani dane zostaną usunięte z naszych rejestrów, zbiorów, nośników a także korespondencji elektronicznej.

§ 7.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach. W razie przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody.

§ 8.

Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych lecz zachęca i umożliwia kontakt do pełniejszego rozpoznania mechanizmu przetwarzania lub doprecyzowania warunków przetwarzania Pana/Pani danych pod adresem biuro@czerniccy.pl

§ 9.

Administrator danych informuje, że złożone na stronach www.ubezpieczenielekarskie.pl Pana/Pani w przypadku zaakceptowania oferty zostaną przekazane do Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia przy ulicy Hestii 1, 81-731 Sopot. Co nie oznacza, że tym samym przetwarzanie danych w rozumieniu archiwizowania i przechowywania ustaje a dane zostają bezpowrotnie zniszczone. Państwa dane zostaną przechowywane w postaci elektronicznej oraz papierowej (kopia polisy) minimum przez rok – a maksymalnie do czasu złożenia akcesu „Prawa do bycia zapomnianym” lub żądania zmian w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych po okresie minimalnym.

§ 10.

W przypadku złożenia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych -przekazane dane podlegać będą mechanizmom przetwarzania w sposób zautomatyzowany tj. bez wpływu człowieka.